Cổng thông tin điện tử-Portal

Home / Softwares / Cổng thông tin điện tử-Portal

Cổng thông tin điện tử-Portal

Bao gồm:

  1. Trang tin tức nội bộ
  2. Quản lý Lịch biểu
  3. Quản lý Danh bạ nội bộ
  4. Quản lý Công văn – Hồ sơ công việc
  5. Quản lý Phòng họp
  6. Quản lý Luồng nghiệp vụ (workfollow)
  7. Quản lý Sự kiện
  8. Quản lý Tài nguyên tri thức
  9. Hỏi đáp
  10. Khảo sát trực tuyến