Phần mềm quản lý Hiệu suất bằng KPI

Phần mềm quản lý Hiệu suất bằng KPI

Softwares
Quản lý Hiệu suất làm việc dựa trên Năng lực và KPI Phần mềm Quản lý hiệu suất làm việc dựa trên Năng lực và KPI là một giải pháp toàn diện để quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu quả làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm sẽ giúp tổ chức triển khai chiến lược lãnh đạo, các mục tiêu thành chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu cụ thể sẽ được cấp Lãnh đạo cao nhất cập nhật hằng năm. Mục tiêu sẽ được chuyển thành các Kế hoạch hành động với các tiêu chí đo lường cụ thể. Các Kế hoạch hành động sẽ được phân rã qua các cấp quản lý để chuyển thành các công việc cụ thể cho từng Khối,…
Read More