Cổng thông tin điện tử-Portal

Cổng thông tin điện tử-Portal

Softwares
Cổng thông tin điện tử-Portal Bao gồm: Trang tin tức nội bộ Quản lý Lịch biểu Quản lý Danh bạ nội bộ Quản lý Công văn - Hồ sơ công việc Quản lý Phòng họp Quản lý Luồng nghiệp vụ (workfollow) Quản lý Sự kiện Quản lý Tài nguyên tri thức Hỏi đáp Khảo sát trực tuyến
Read More