Phần mềm thư viện số

Phần mềm thư viện số

Softwares
Quản lý Thư viện số và Kho dữ liệu số Phân hệ Quản lý Thư viện số và Kho dữ liệu số sẽ đảm bảo cho cơ quan, tổ chức không còn mất tiền như trong phát biểu trên. Thừa kế và phát huy sức mạnh Document Management của SharePoint, phân hệ Quản lý tài liệu cung cấp đầy đủ công cụ và năng lực để quản lý toàn bộ tài liệu & hồ sơ trong tổ chức, đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của tổ chức mọi kích cỡ, đặc biệt thích hợp cho các tổ chức lớn có nhiều văn phòng, chi nhánh. Quản lý Thư viện số và Kho dữ liệu số cung cấp khả năng quản lý toàn bộ vòng đời tài liệu (document lifecycle),…
Read More