Datawarehouse BI

Home / Trainings / Datawarehouse BI

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Khóa học này giới thiệu cách để thực hiện một nền tảng BI hỗ trợ phân tích thông tin. Học viên sẽ được học cách tạo một kho dữ liệu với SQL Server 2012, thực hiện ETL với dịch vụ tích hợp SQL Server, và kiểm tra tính hợp lệ và làm tối ưu dữ liệu với SQL Server Data Quality Services và SQL Server Master Data Services.

THỜI LƯỢNG: 40 giờ

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học này dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu người phải hoàn thành một vai trò phát triển BI. Họ sẽ cần phải tập trung vào công việc thực hành tạo  ra các giải pháp BI bao gồm cả việc thực hiện Kho dữ liệu, ETL, và làm sạch dữ liệu. Trách nhiệm chính sẽ bao gồm:

 1. Thực hiện kho dữ liệu
 2. Phát triển đóng gói SSIS cho khai thác tải/chuyển vận và truyền dữ liệu
 3. Thực thi toàn vẹn dữ liệu sử dụng Master Data Services
 4. Quản lý dữ liệu sử dụng Data Quality Services
 5. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể
 6. Mô tả khái niệm và định hướng kiến trúc về kho dữ liệu.
 7. Lựa chọn hạ tầng phần cứng cho kho dữ liệu.
 8. Thiết kế và thực hiện kho dữ liệu.
 9. Thực hiện luồng dữ liệu trong một gói SSIS.
 10. Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các gói SSIS.
 11. Thực hiện một giải pháp SSIS hỗ trợ tăng cường khả năng tải DW và thay đổi dữ liệu
 12. Tích hợp dữ liệu đám mây vào một hạ tầng kho dữ liệu
 13. Thực hiện làm sạch dữ liệu sử dụng Microsoft Data Quality Services.
 14. Thực hiện Master Data Services để thực thi toàn vẹn dữ liệu tại nguồn.
 15. Mở rộng SSIS  bằng cách tùy chỉnh kịch bản và các cấu phần.
 16. Triển khai và cấu hình các gói SSIS.
 17. Mô tả cách người quản lý thông tin có thể sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ được CTO cấp chứng nhận hoàn tất chương trình đào tạo về

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Bài 1:  Giới thiệu về kho dữ liệu (Data Warehouse)

 • Mô tả các khái niệm kho dữ liệu và xác định kiến trúc
 • Định hướng cho một giải pháp kho dữ liệu

Bài 2: Cân nhắc phần cứng kho dữ liệu 

 • Các vấn đề trong việc xây dựng kho dữ liệu
 • Tham chiếu các kiến trúc kho dữ liệu
 • Các thiết bị cho kho dữ liệu

Bài 3: Thiết kế và thực hiện một kho dữ liệu 

 • Thiết kế Logic cho một kho dữ liệu
 • Thiết kế vật lý cho một kho dữ liệu

Bài 4: Thiết kế và thực hiện lược đồ cho một kho dữ liệu 

 • Giới thiệu về ETL  cùng với SSIS
 • Khai phá dữ liệu nguồn
 • Thực hiện luồng dữ liệu

Bài 5: Thực hiện điều khiển luồng trong một gói SSIS

 • Giới thiệu về điều khiển luồng
 • Tạo các gói động
 • Sử dụng đối tượng chứa
 • Quản lý tính nhất quán

Bài 6: Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các gói SSIS 

 • Gỡ lỗi một gói SSIS
 • Ghi log các sự kiện gói SSIS
 • Quản lý các lỗi trong một gói SSIS

Bài 7: Thực hiện một tiến trình gia tăng ETL

 • Giới thiệu về gia tăng ETL
 • Trích xuất dữ liệu thay đổi
 • Tải dữ liệu thay đổi

Bài 8: Kết hợp dữ liệu từ Cloud trong một kho dữ liệu 

 • Tổng quan về các nguồn dữ liệu Cloud
 • SQL Server Azure
 • Azure Data Market

Bài 9: Thực thi chất lượng dữ liệu 

 • Giới thiệu về Data Cleansing
 • Sử dụng Data Quality Services để làm sạch dữ liệu
 • Sử dụng Data Quality Services để phù hợp với  dữ liệu

Bài 10: Sử dụng Master Data Services

 • Các khái niệm Master Data Services
 • Thực hiện một mô hình Master Data Services
 • Sử dụng Master Data Services Excel Add-in

Bài  11: Mở rộng SSIS 

 • Tùy chỉnh các cấu phần trong SSIS
 • Sử dụng kịch bản trong SSIS

Bài 12: Triển khai và cấu hình gói SSIS 

 • Tổng quan về triển khai
 • Triển khai dự án SSIS
 • Lập kế hoạch thực thi gói SSIS

Bài 13: Sử dụng dữ liệu trong kho dữ liệu

 • Sử dụng Excelđể phân tích dữ liệu trong kho dữ liệu.
 • Giới thiệu về PowerPivot
 •  Giới thiệu về Crescent