SQL Server performance Tuning

Home / Trainings / SQL Server performance Tuning

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia về CSDL cung cấp cho học viên- những người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server – những kiến thức và kỹ năng để thực hiện điều chỉnh và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của họ.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 1.     Mô tả mức độ tổng quan kiến trúc cao của SQL Server và các thành phần khác nhau của nó.
 2.     Mô tả việc thực hiện mẫu SQL Server, thời gian chờ và hàng đợi.
 3.     Mô tả khái niệm core I/O, Storage Area Networks và thử nghiệm hiệu suất.
 4.     Mô tả các khái niệm kiến trúc và những bài thực hành tốt nhất liên quan đến các file dữ liệu dành cho cơ sở dữ liệu người dùng và tempDB.
 5.     Mô tả các khái niệm kiến trúc và những bài thực hành tốt nhất liên quan đến Concurrency, Transactions, Isolation Levels và Locking.
 6.     Mô tả các khái niệm kiến trúc của Optimizer và cách xác định và sửa chữa các vấn đề kế hoạch truy vấn.
 7.     Mô tả các khái niệm kiến trúc, kịch bản xử lý sự cố và những bài thực hành tốt nhất liên quan đến Plan Cache.
 8.     Mô tả các khái niệm kiến trúc, chiến lược xử lý sự cố và kịch bản sử dụng đối với Extended Events.
 9.     Giải thích chiến lược và kỹ thuật thu thập dữ liệu để phân tích dữ liệu thu thập được.
 10.     Hiểu về những  kỹ thuật dùng xác định và chẩn đoán tắc nghẽn để cải thiện hiệu suất tổng thể.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 1.     Kiến thức cơ bản về hệ thống hoạt động của Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 2.     Kiến thức thực tiễn về quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu.
 3.     Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.

THỜI LƯỢNG
40 giờ (20 buổi)

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do CTO cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits

SQL Server Components and SQL OS
Windows Scheduling vs SQL Scheduling
Waits and Queues

Lab : SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits

Module 2: SQL Server I/O

Core Concepts
Storage Solutions
I/O Setup and Testing

Lab : Testing Storage Performance

Module 3: Database Structures

Database Structure Internals
Data File Internals
TempDB Internals

Lab : Database Structures

Module 4: SQL Server Memory

Windows Memory
SQL Server Memory
In-Memory OLTP

Lab : SQL Server Memory

Module 5: Concurrency and Transactions

Concurrency and Transactions
Locking Internals

Lab : Concurrency and Transactions
Module 6: Statistics and Index Internals

Statistics Internals and Cardinality Estimation
Index Internals
Columnstore Indexes

Lab : Statistics and index Internals

Module 7: Query Execution and Query Plan Analysis

Query execution and optimizer internals
Analyzing query plans

Lab : Query execution and query plan analysis

Module 8: Plan Caching and Recompilation

Plan cache internals
Troubleshooting plan cache issues
Query store

Lab : Plan caching and recompilation

Module 9: Extended Events

Extended events core concepts
Implementing extended events

Lab : Extended events

Module 10: Monitoring, Tracing, and Baselining

Monitoring and tracing
Baselining and benchmarking

Lab : Monitoring, Tracing and Baselining

Module 11: Troubleshooting Common Performance Issues

Troubleshoot CPU performance
Troubleshoot memory performance
Troubleshoot I/O performance
Troubleshoot Concurrency performance
Troubleshoot TempDB performance

Lab : Troubleshooting common performance issues