SSIS /SSRS/SSAS

Home / Trainings / SSIS /SSRS/SSAS
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học ba ngày có giảng viên hướng dẫn này nhằm vào các chuyên gia cơ sở dữ liệu – những người đảm nhiệm toàn phần vai trò phát triển kinh doanh thông minh (BI). Khóa học này thực hiện cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và vào việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 1. Mô tả các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI
 2. Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với các dịch vụ phân tích
 3. Thực hiện định kích thước trong một khối lập phương
 4. Thực hiện các biện pháp và các nhóm biện pháp trong một khối lập phương
 5. Sử dụng cú pháp MDX
 6. Tùy chỉnh một khối lập phương
 7. Thực hiện một cơ sở dữ liệu dạng bảng
 8. Sử dụng DAX để truy vấn một mô hình bảng
 9. Sử dụng khai thác dữ liệu để phân tích tiên đoán

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 1. Kiến thức căn bản về hệ thống vận hành Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 2. Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.
 3. Kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu liên quan..

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do CTO cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business intelligence platform

Lab : Exploring a Data Warehouse

Module 2: Creating Multidimensional Databases

 • Introduction to multidimensional analysis
 • Creating data sources and data source views
 • Creating a cube
 • Overview of cube security

Lab : Creating a multidimensional database

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

 • Configuring dimensions
 • Define attribute hierarchies
 • Sorting and grouping attributes

Lab : Working with Cubes and Dimensions

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

 • Working with measures
 • Working with measure groups

Lab : Configuring Measures and Measure Groups

Module 5: Introduction to MDX

 • MDX fundamentals
 • Adding calculations to a cube
 • Using MDX to query a cube

Lab : Using MDX

Module 6: Customizing Cube Functionality

 • Implementing key performance indicators
 • Implementing actions
 • Implementing perspectives
 • Implementing translations

Lab : Customizing a Cube

Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

 • Introduction to tabular data models
 • Creating a tabular data model
 • Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution

Lab : Working with an Analysis services tabular data model

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

 • DAX fundamentals
 • Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model

Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining

 • Overview of data mining
 • Using the data mining add-in for Excel
 • Creating a custom data mining solution
 • Validating a data mining model
 • Connecting to and consuming a data mining model

Lab : Perform Predictive Analysis with Data Mining